Beskrivelse
Den nationale kliniske database Dansk Register for Akut Koronart Syndrom (DanAKS) indsamler sundhedsfaglige data om patienter med iskæmisk hjertesygdom fra alle sygehuse og på sigt fra almen praksis i Danmark. DanAKS skal herved medvirke til at sikre en høj kvalitet i behandlingen og ensrette indsatsen for patienter med iskæmisk hjertesygdom.

Baggrunden for at udvikle denne database var en erkendelse af, at der kunne være stor variation i kvaliteten af behandlingen af iskæmisk hjertesygdom i Danmark både i den præhospitale og in-hospitale fase.

Med databasen vil man sikre, at de relevante patienter tilbydes behandling på korrekt indikation, samt øge efterlevelse af de nationale og internationale guidelines (Dansk Cardiologisk Selskab (DCS)/ European Society of Cardiology (ESC)).

Med Sundhedsdatastyrelsens godkendelse af DanAKS bliver det ved implementeringen lovpligtigt for alle sygehuse at indrapportere til databasen.

Databasen inkluderer både sygehuse og primære sundhedsvæsen, og vil dermed kunne fremme koordinationen mellem sektorerne og sikre, at overgangen mellem sektorer sker uden kvalitetsbrist.

Databasen opsamler data på indikatorer for patienter med iskæmisk hjertesygdom. Databasen skal overvåge og forbedre kvaliteten af behandling og pleje til alle patienter i Danmark med iskæmisk hjertesygdom.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Data indberettes via patientadministrative systemer til Landspatientregistret (LPR) i form af SKS-koder og samkøres med data fra CPR-registret, LABKA, AMK (Akut medicinsk koordination) og receptdatabasen. Herudover arbejdes der på i fremtiden at kunne indhente data fra den præhospitale patientjournal (PPJ), elektronisk patientjournal (EPJ), Fælles medicinkort (FMK) og primære sundhedsvæsen. Nogle få kernevariable, der på nuværende tidspunkt ikke kan indhentes fra de administrative systemer i tilstrækkelig kvalitet, indsamles ved etablering af dedikerede ”Templates”, som indgår i de regionale elektroniske patientjournalsystemer. Såfremt man på regionalt niveau ikke ønsker at benytte strukturerede ”Templates”, vil der blive etableret et manuelt indtastningsmodul.

For at blive oprettet som bruger i KMS (DanAKS), skal I følge vejledningen på dette link: http://kmsvest.regionh.medcom/KMS/(S(txap2n3ujpomfrea50ezzh45))/Login.aspx?ReturnUrl=%2fkms%2fdefault.aspx
Så vil I finde nedenstående

 1. Ring til CIMT's ServiceDesk på tlf. 38648080 (alle andre regioner end Region Hovedstaden)
  Husk at få oplyst sagsnr.
 2. Brugere i RegionH kan oprette en sag i CIMT Service (Kun for Region Hovedstaden)
  Ved henvendelse til CIMT er det vigtigt at oplyse følgende informationer:
  • Berørte brugers fulde navn
  • Berørte brugers hospital/ sygehus samt afdeling
  • Berørte brugers/ en kontaktpersons direkte telefonnummer, i tilfælde af at vi ønsker at ringe dig op
  • KMS-databasens navn, fx Dansk Gynækologisk Cancer Database, Karbase

I kan finde en generel vejledning til KMS-systemet på følgende link: https://www.rkkp.dk/siteassets/systemadgange/kms/kom-godt-igang.pdf

Vejledning til KMS: "Kom godt i gang" (Brugervejledning til dataindtastningsmodulet; KMS, ver.1.9, April 2012)


Indikatorsæt
Indikatorskema
Dokumentalistrapport
Tillægsrapport til dokumentalistrapport
Datadefinitioner

Status
Databasen er i drift fra 1. oktober 2019.