RKKP's rolle og mulighed for dialog

RKKP's Videncenter har flere funktioner i forhold til oprettelse og drift af landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, herunder fx formidle viden om kliniske kvalitetsdatabaser, og at være behjælpelig med at udfylde ansøgningsskema og dokumentation for databaser, som ønsker at blive godkendt som landsdækkende kliniske kvalitetsdatabasee.

Hvis en gruppe sundhedsprofessionelle, et videnskabeligt selskab eller lignende har ønske om at etablere en database, skal der tages kontakt til RKKP's Videncenter for en indledende drøftelse. Det kan ske via rkkp@rkkp.dk.

Det kan desuden være hensigtsmæssigt med en dialog med Sundhedsdatastyrelsen, som står for godkendelse af kliniske kvalitetsdatabaser. Det kan ske via kliniskekvalitetsdatabaser@sundhedsdata.dk 

Forud for dialog anbefales, at nedenstående om formalia omkring og krav til databaser læses.

Formalia omkring kliniske kvalitetsdatabaser

Inden en klinisk kvalitetsdatabase kan etableres og påbegynde indsamling af data skal følgende formalia, være på plads:

 1. En godkendelse ved Sundhedsdatastyrelsen. På Sundhedsdatasyrelsens hjemmeside kan man læse om godkendelsesprocessen og se ansøgningsskemaet
 2. Databasen skal registreres på Region Midtjyllands Fortegnelse over kliniske kvalitetsdatabaser godkendt af Sundhedsdatastyrelsen, idet Region Midtjylland er dataansvarlig. RKKP Videncenter varetager registreringen.

Krav til databasers drift

For at kunne blive godkendt som klinisk kvalitetsdatabaser er der nogle krav, som skal opfyldes – de væsentligste er:

 1. at den kliniske kvalitetsdatabases formål skal være kvalitetsudvikling, og det skal fremgå klart inden for hvilket område kvalitetsudviklingen skal ske – dette indebærer, at der skal være enighed om hvad, der måles på – og evidens for, hvad der udgør ”god kvalitet”. Det følger videre, at det skal dokumenteres, at der er kvalitetsbrist på området og at en database kan medvirke til kvalitetsforbedringer.
 2. Databasen skal enten dække én eller flere regioner eller være landsdækkende.
 3. at der løbende afrapporteres resultater opgjort i forhold en række kvalitetsindikatorer via fast format samt i årsrapport efter fast skabelon
 4. Videregivelse af data til SDS jf. BEK nr. 585 af 28/05/2018 Bekendtgørelse om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen
 5. at indberetning til databasen skal være komplet (Her hjælpes man på vej af Bekendtgørelse nr. 585 af 28. maj 2018 om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse til Sundhedsdatastyrelsen – der fastslår, at alle, der behandler patientgruppen, er forpligtet til at indberette til en godkendt klinisk kvalitetsdatabase
 6. at der udfyldes en formaliseret dokumentationsskabelon – se mere her på RKKP's hjemmeside
 7. Eksisterende data, fx fra nationale registre eller data fra andre systemer, skal så vidt muligt genanvendes.
 8. at databasens indikatorer afspejler evt. kliniske retningslinjer for området (det er en fordel i prioritering, hvis der er etableret kliniske retningslinjer).
 9. Der skal være opbakning til oprettelsen af databasen for relevante faglige miljøer, og derfor skal relevante faglige selskaber eller lignende faglige fællesskaber give tilslutning til oprettelsen af den kliniske kvalitetsdatabase.

Punkt 1 indebærer, at der kan fastsættes indikatorer og standarder for god kvalitet – som der er enighed om, og som der kan monitoreres på.

Prioritering ved RKKP

En forudsætning for etablering af en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase er, at denne prioriteres af RKKP's bestyrelse. Der kan ansøges om RKKP-støtte én gang om året. Læs mere her om ansøgningsproces og prioriteringskriterier her

Med en RKKP-prioritering følger støtte til epidemiologi, datamanagement, regional opfølgning, koordinering etc.

Alternativ til drift af en klinisk kvalitetsdatabase

I medfør af Bekendtgørelse nr. 881 af 26/6 2018 om Godkendelse af landsdækkende og regionale databaser stilles der jf. ovenfor en række krav til kvalitetsdatabaser særligt i forhold til krav om forbedringsmuligheder i relation til klinisk kvalitet samt etablering af indikatorer og afrapportering. Her kan overvejes alternative løsninger, hvis det ikke vurderes, at kravene kan efterleves eller det ikke er klinisk relevant at overholde kravene.

Nogle alternativer er:

Lokalt kvalitetsarbejde
Der kan gennemføres lokalt kvalitetsarbejde inden for v/patientbehandlingsansvarlige jf. Sundhedslovens § 42 d, stk. 2, nr. 2. Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside - nederst på siden her

Kvalitetsarbejdet skal ske inden for rammerne af lokale/regionale retningslinjer.

Forskningsdatabaser
Der kan etableres forskningsdatabaser. Se oplysninger herom på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside og lokale/regionale retningslinjer.

Journalaudit
Der kan gennemføres journalaudit – evt. med tværregional sammenligning af resultater. Læs mere her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.  

Der kan også tages kontakt til Sundhedsdatastyrelsen med henblik på drøftelse af andre muligheder for dataleverence. I givet fald skal der rettes henvendelse til strategisk@sundhedsdata.dk