Beskrivelse

Siden 2003 har der eksisteret en national klinisk database i børne- og ungdomspsykiatri (BupBase). Formålet var at registrere henvisninger til Børne-og ungdomspsykiatrien. På grund af utilstrækkelig datakomplethed og manglende klinisk gennemslagskraft blev det i 2011 besluttet at nedlægge BupBase og i stedet oprette en sygdomsspecifik database – ADHD-databasen. Formålet med ADHD-databasen er at optimere undersøgelse og behandling og indsamle kvalitetsdata til langtidsopfølgning. Den nationale styregruppe for ADHD-databasen har efter gennemgang af den eksisterende litteratur og på baggrund af faglig konsensus udvalgt et sæt indikatorer med tilhørende standarder med henblik på måling af kvaliteten af de sundhedsfaglige kerneydelser. Indikatorerne bygger på udvalgte procedurekoder, som registreres i Landspatientregisteret (LPR) i forbindelse med udredning af børn og unge under 18 år. Alle patienter, der første gang registreres med Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) som aktionsdiagnose i danske børne- og ungdomspsykiatriske centre inkluderes i databasen. ADHD-databasen skal sikre kvalitet i undersøgelse og behandling og bidrage til forståelsen af ADHD – herunder den høje incidens, forløbet og de samfundsmæssige omkostninger. 
Vi præsenterer i første omgang indikatorer for »den gode udredning«, som implementeres i 2013, og i næste fase (2013/2014) udarbejdes og implementeres behandlingsindikatorer.

Indikatorsæt *
 
Indikatorskema

Tjekliste 

Datadefinitioner

Beregningsregler


Øvrige dokumenter
 
ADHD-RS 3-5 år
Danske normative data er under udarbejdelse
 
ADHD-RS 6-16 år
 
Vejledning og normative data for ADHD-RS 6-16 år
 
DAWBA
 
For yderligere information om K-SADS henvises til: http://www.bupnet.dk/K-SADS.215.aspx  
 
Dansk standardisering af attention deficit and hyperkinetic disorder-ratingskalaen, Ugeskrift for Læger 10.03.2009
 
Præsentationer fra regionale orienteringsmøder for ADHD databasen, november 2012:

Præsentation
 
Præsentation

ADHD kommissorium