Beskrivelse
Landsdækkende 2015. Databasen er lukket ned pr. 30.3.2020. 

Formål
Databasens formål er at monitorere og forbedre kvaliteten af diagnostik og valget af behandlingsmodalitet til alle patienter i Danmark, der pådrager sig en operationskrævende fraktur i henhold til de opstillede in- og eksklusionskriterier vha. øget efterlevelse af de valgte indikatorer indenfor tidsrammen.
Dette skal sekundært føre til en kvalitetsforbedring gennem fokus på frakturtyper, hvor kvaliteten ikke skønnes tilstrækkelig god. 

Population
Frakturrelaterede operationer

Data
Dansk Fraktur Database bruger en web-baseret platform til indberetning (PROCORDO).

Indikatorer

1) Komplethedsgraden for indberetning af primære frakturbehandlinger, planlagte sekundære og reoperationer pr kalenderår.

Komplethedsgraden evalueres med udtræk af indgrebskoder fra LPR for det pågældende kalenderår som retvisende liste for, hvad der burde have været indrapporteret. Der opgøres separat for ovenstående tre behandlingskategorier. Der opgøres på afdelingsniveau, regionsniveau og landsplan.

Komplethedsgrad i % = (antal indrapporteret til DFDB / Antal indrapporteret til DFDB + LPR ) x 100

Indikatoren betragtes som opfyldt ved en indberetningskomplethed på 90 % eller derover.

2) Reoperationsraten for primære frakturbehandlinger inden for 1 år fra primære indgreb for behandling af håndledsnære brud (klassificeret som AO23 typer), ankelbrud (klassificeret som AO44 typer) og hoftenære brud (klassificeret som AO31 typer). Disse er de tre hyppigst opererede brudtyper og kan opgøres på afdelingsniveau, regionsniveau og landsplan.

Indikatoren betragtes som opfyldt ved en kummuleret 1-års reoperationsrate på 10 % eller derunder.

3) Mortalitet inden for 3 måneder efter primære frakturbehandlinger af håndledsnære brud (klassificeret som AO23 typer), ankelbrud (klassificeret som AO44 typer) og hoftenære brud (klassificeret som AO31 typer). Disse er de tre hyppigst opererede brudtyper og kan opgøres på afdelingsniveau, regionsniveau og landsplan. Udtræk af data fra CPR registret vil blive anvendt til vurdering af mortaliteten samt til censurering af data i analysen af reoperationsrater (indikator no. 2 ovenfor).

Indikatoren betragtes som opfyldt ved en kummuleret 3-måneders mortalitet på 5 % eller derunder for håndledsnære brud (klassificeret som AO23 typer), på 5 % eller derunder for ankelbrud (klassificeret som AO44 typer) og på 20 % eller derunder for hoftenære brud (klassificeret som AO31 typer).

4) Genindlæggelse inden for 3 måneder efter primære frakturbehandlinger af håndledsnære brud (klassificeret som AO23 typer), ankelbrud (klassificeret som AO44 typer) og hoftenære brud (klassificeret som AO31 typer). Disse er de tre hyppigst opererede brudtyper og kan opgøres på afdelingsniveau, regionsniveau og landsplan. Udtræk af data fra LPR vil blive anvendt til vurdering af genindlæggelser. En genindlæggelse defineres som en indlæggelse på mere end en dags varighed der finder sted mindst en dag efter udskrivelse fra den primært behandlende afdeling. På den måde undgås at overflyttelser til andre afdelinger i forlængelse af primære behandling og ambulante besøg henregnes som en genindlæggelse.

Indikatoren betragtes som opfyldt ved en genindlæggelses procent på 5 % eller derunder for håndledsnære brud (klassificeret som AO23 typer), på 5 % eller derunder for ankelbrud (klassificeret som AO44 typer) og på 20 % eller derunder for hoftenære brud (klassificeret som AO31 typer).

Variabelliste

Adgang til indberetningssystem: www.knee.dk (kræver login)‚Äč

RKKP kontaktpersoner


Hos RKKP
Anne Hjelm

Formand for styregruppen
Peter Toft Tengberg
Hvidovre Hospital 

Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen