Beskrivelse
DanDem er en landsdækkende database implementeret pr. 1.1.2016.

Formål
Formålet med databasen er at overvåge og højne kvaliteten af den kliniske
udredning af patienter henvist til elektiv demensudredning ved en
demensudredningsenhed i primær- og sekundærsektor. I første omgang kan dog alene sikres data fra sekundær sektor.
De fleste demenssygdomme er fremadskridende alvorlige og oftest dødelige sygdomme, der rammer et meget stort antal mennesker. Man regner med, at der er omkring 80.000 demente i Danmark og dette tal ventes at være stigende som følge af det stigende antal ældre. Der estimeres aktuelt omkring 10.000 nye tilfælde af demens per år. Europæiske tal indikerer, at demens er den næst dyreste sygdomsgruppe efter depression, og i Danmark skønnes de direkte offentlige udgifter at være omkring 24 milliarder kr. per år og de samlede samfundsomkostninger skønnes til omkring 16 milliarder kr. per år.
Der er på nuværende tidspunkt intet overblik over eller kontrol med kvaliteten af den demensudredningsindsats, der foretages – hverken i primær- eller sekundærsektoren. Dertil kommer, at området er komplekst med mange forskellige sygdomme, der kan føre til demens, og området dækkes i sekundærsektoren af 3 forskellige lægelige specialer, nemlig geriatri, neurologi og psykiatri.

Population
Databasen starter op med, at populationen omfatter alle, der får foretaget en elektiv ambulant demensudredning i en demensudredningsenhed / hukommelsesklinik i sekundærsektoren. Et af databasens mål er, at populationen også skal omfatte alle, der får foretaget en udredning for demens i primærsektoren.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk


Data

Data indberettes via indtastning i Klinisk MåleSystem.

Beskrivelse og indikatorer
Se en beskrivelse af databasen herunder indikatorer og variable her.

Øvrig dokumentation og vejledning
For vejledning se her.