Beskrivelse
Patienten, der oplever længerevarende eller recidiverende rygsmerter, har i forløbet mange tværfaglige og tværsektorielle kontakter.

Diagnostik og behandling af rygpatienter er ressourcetungt og samfundsøkonomisk en stor udgiftspost.

Dansk Rygdatabase – DaRD - er nyoprettet med driftsstart maj 2017 og har på baggrund af tilgængelige registerdata til formål at beskrive det tværsektorielle forløb for rygpatienter, hvor fokus indledningsvist er henvisningsmønster til sygehus, brug af MR, operationsrate, diagnosticering af cancer, brug af opioider og genoptræningsplaner samt grad af afgang fra arbejdsmarkedet.

Målet er på baggrund af øget viden omkring rygpatientens tværsektorielle forløb, sammenholdt med forbrug af sundhedsydelser og fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet at forbedre behandlingen af rygpatienter i Danmark.

Oprettelsen af databasen er delt i to faser. I fase ét er primære fokus forløb, der relateres til sygehuskontakt. Kontakter i primærsektor kobles for denne gruppe patienter til forløbsbeskrivelsen. I fase to er målet at patientforløbet beskrives fra første kontakt i primærsektor og gennem hele forløbet på tværs af sektorer, hvilket er muligt når data indberettes i primærsektor, hvilket er et af målene i de kommende overenskomster på området.
 

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Databasen opbygges i videst muligt omfang på baggrund af kendte og anvendte registreringssystemer som Landspatientregistret (LPR), sygesikringsregisteret, ydelsessystemet, lægemiddelregisteret og DREAM.
I første fase identificeres rygpatienter ved kontakt til sekundærsektor, idet der her diagnosekodes. Brug af diagnosekoden gør det muligt at identificere patienten og derfra beskrive forløbet før og efter kontakt til sygehuset. I anden fase er det målet at identificere patienterne ved første kontakt til primærsektor. Dette mål kan nås, når der indledes systematisk diagnosekodning hos egen læge, kiropraktor og fysioterapeut. Det forventes at der for udvalgte grupper vil indledes kodning i løbet af 2017/18.
For udvalgte kohorter vil patientbeskrivelsen blive suppleret med patientrapporterede data (PRO) som Oswestry og EuroQual. Data foreligger i lokale databaser som SpineData, CopeSpine, FysDB og i landsdækkende operationsdatabase DaneSpine. 
  
Indikatorsæt

Beskrivelse af indikatorer
 
Drift og udvikling
De beskrevne indikatorer er defineret af styregruppen, der er bredt sammensat og som dækker primærsektor, sekundærsektor og kommunerne. Styregruppen repræsenterer ligeledes alle fem regioner.
Indikatorerne er identificeret på baggrund af de foreliggende forløbsprogrammer fra hver af de fem regioner, publicerede årsrapporter fra LPR og DaneSpine. Dernæst med udgangspunkt i kendte arbejder med DREAM og lægemiddelregisteret.
 
Forskning
Der henvises til generelle regler for ansøgning om data til forskningsbrug.
 
Anmodninger om forskningsudtræk kommenteres af videnskabeligt udvalg under styregruppen for databasen.

For at sikre optimal brug af data til forskningsbrug er der under styregruppen for Dansk Rygdatabase nedsat et videnskabeligt udvalg, som behandler alle forskningsansøgninger. Det videnskabelige udvalg udarbejder en kort anbefaling. Er der allerede igangværende  projekter indenfor det specifikke forskningsområde, hvor der potentielt kan komme uhensigtsmæssig rapportering af data, indgår dette i den samlede vurdering.

Det videnskabelige udvalg har mulighed for at foreslå, at én fra styregruppen indgår i arbejdet for derved at sikre optimal brug af data og rapportering.

Det tilstræbes at forskergrupper, der har udbedt sig data, afslutter opgaven indenfor rimelig tidsperiode. I forbindelse med ansøgning skal det videnskabelige udvalg skønne om den i ansøgningen fastsatte tidsplan beskriver et realistisk tidspunkt for afslutnings/rapportering. Overskrides denne tidsperiode frafalder fortrin til data.
Der er projektlederen, der har ansvar godkendelse i VEK og Sundhedsdatastyrelsen til opbevaring af data og til samkørsel af valgte databaser.
Forfattergruppe og liste over forventede publikationer skal indgå i ansøgningen.
Anbefales det, at én fra styregruppen indgår i forfattergruppen for derved at sikre hensigtsmæssig brug af data, udpeges denne af det videnskabelige udvalg.