Beskrivelse
Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) er forankret under Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). 

Databasen indsamler sundhedsfaglige data om hjerterehabilitering på alle sygehuse i Danmark og skal herved medvirke til at ensrette hjerterehabiliteringsindsatsen på landets hospitaler.
Databasen fokuserer på at måle kvaliteten af hjerterehabilitering for patienter med iskæmisk hjertesygdom. Den vil dog kunne rumme alle øvrige patientgrupper, som ifølge Sundhedsstyrelsen skal vurderes med henblik på hjerterehabilitering, herunder hjerteklapopererede patienter. Databasen inkluderer patienter, som har modtaget fase 2 hjerterehabilitering i sygehusregi. 

Det er lovpligtigt for alle sygehuse der tilbyder hjerterehabilitering, at indrapportere til databasen.

Kommissorium for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase

FAQ

Link til indtastningsdatabasen
Link til indtastningsdatabasen for dataindtastere: www.danheart.dk (Bemærk: Linket til databasen og indtastning kan kun tilgås via sygehusenes og regionshusenes IT-netværk)

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Indikatorsæt

Indikatorskema

Dokumentalistrapport 

Datadefinitioner

Vejledning til indtastningssystemet

Øvrige skemaer af betydning for Hjerterehabilitering
Hjertekostskema

Oprettelse af brugere til Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD)

Skema/tilmeldingsblanket for oprettelse som bruger i Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase
Såfremt du skal have oprettet hhv. brugernavn og adgangskode, sker dette centralt fra RKKP:
Via nedenstående link sendes et udfyldt ”skema”, (tilmeldingsblanket):

Tilmeldingsblanketten findes her
Du/eller kollegaerne skal udfylde skemaet og returnere det til:

Brugeroprettelser@rkkp.dk
Alle brugere som skal indtaste data, skal udfylde et skema/tilmeldingsblanket og sende det til ovenstående mailadresse.

Link til national klinisk retningslinje for hjerterehabilitering (http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/F276E39E72CE4D918C44CA47FF35378A.ashx)