Ophør af database
Det er besluttet, at Den Landsdækkende database for Geriatri skal lukkes ned. Den sidste årsrapport der udkommer, bliver årsrapporten for 2019.

Nedlukningen af databasen betyder, at der ikke længere skal indsamles data, og dermed heller ikke længere skal indberettes til KMS.

Beskrivelse
Databasen indeholder registreringer for patienter, der indlægges på landets geriatriske afdelinger. Ca. 13.000 bliver årligt indlagt på de indberettende geriatriske afdelinger. I 2012 var der 14.084 udskrivelser fra de indberettende geriatriske afdelinger.

Formålet er at monitorere kvaliteten af tværfaglig diagnostik og behandling af patienter indlagt på geriatriske afdelinger. Den rehabiliterende indsats initieres under indlæggelse og fortsættes i primær sektor. Formålet er også at afdække og monitorere udbredelsen af geriatriske afdelinger i Danmark, og deres tværfaglige tilbud.

Geriatridatabasen har sit udgangspunkt i det storkøbenhavnske område i den tidligere eksisterende H:S geriatridatabase. Denne blev påbegyndt som et lokalt udviklingsprojekt i H:S i 1998.

Den landsdækkende geriatridatabase blev påbegyndt i sommeren 2003 med udviklingsstøtte fra Sundhedsministeriets udviklingspulje. Den landsdækkende database er på visse områder en reduceret udgave af den tidligere geriatridatabase, idet GDS og MMSE-test ikke har været landdækkende indikatorer.

Databasen giver mulighed for at dokumentere det geriatriske speciales indsats i Danmark. Geriatrisk rehabilitering indeholder såvel diagnostisk udredning, behandling, genoptræning og pleje som etablering af socialmedicinske foranstaltninger. Interprofessionalisme er således et af geriatriens nøglebegreber. Sammensætningen af målepunkter – de enkelte indikatorområder - har i tidligere rapporter afspejlet dette.

Den demografiske udvikling med voksende andel af ældre i Danmark og i andre lande, gør den geriatriske indsats væsentlig i forhold til den livskvalitet ældre mennesker har efter sygdom.

Data
Data indberettes elektronisk via Klinisk MåleSystem (KMS) og datalagring foregår i databasen knyttet til KMS-serveren. KMS data samkøres med Landspatientregisteret som forberedelse til afrapportering. Data afrapporteres månedligt til de regionale ledelsesinformationssystemer og formidles herfra til de kliniske afdelinger.