Som forberedelse til implementering af LPR3 har RKKP's Videncenter gennemført en analyse af omfanget af og kompleksiteten i databasernes brug af LPR – og som supplement hertil, en vurdering af konsekvensen for de løbende KKA-leverancer til regionerne, hvis RKKP's LPR-leverance fra Sundhedsdatastyrelsen (SDS) forsinkes ifm. overgang til LPR3 – eller leveres i et strukturelt væsentlig anderledes format.

Databaserne er eksempelvis scoret efter:

  1. Omfanget af databasens brug af LPR-data: databaser med dedikeret indtastning, som "kun" anvender LPR-data til opgørelse af registreringskomplethed og/eller komorbiditet; databaser som udelukkende er LPR-baserede; databaser hvor populationen defineres på baggrund af LPR (eksempelvis DNKK)
  2. Indholdet i databasernes brug af LPR-data: der implementeres LPR3 resultatindberetning for databasen; databasen benytter i væsentlig omfang tillægskodning af diagnoser eller procedurer (tillægskodning bliver frivillig i LPR3), databasen benytter LPR-tabeller, som ændres væsentligt i LPR3. Eksempler: pakkeforløbsmarkører, tillægskodning i de obstetriske og psykiatriske databaser, tillægskodning af proceduretid
  3. Konsekvens ved forsinkelse: I hvor høj grad påvirkes databasens drift og afrapportering ved en forsinkelse af LPR3-data og –implementering

og i forbindelse med løsningsmodeller for implementering af LPR3 i databasen på følgende kategorier:

Quick fix: Omfanget og kompleksiteten af databasens brug af LPR-data er så beskedent, at det vurderes, at omlægningen i første omgang kan ske ved et 'quick fix', hvor man ud fra LPR3-data sammenstiller tabeller som uden videre kan kobles med nuværende LPR2-struktur, således at databasens afrapportering kan genetableres med en midlertidig, hurtigere løsning.

Fuld omlægning: Omfanget og kompleksiteten af databasens brug af LPR-data er så omfattende, at det er nødvendigt med en komplet omprogrammering af databasens brug af LPR-data med udgangspunkt i fremtidigt LPR-leveranceformat.

Ingen: Det er vurderingen, at der ikke er behov for omlægning af databaseprogrammering ifm. indførsel af LPR3.

De overordnede konklusioner af analysen er opsummeret i notat hvor databaserne er opgjort i forhold til konsekvens og forventet model for implementering af LPR3.

Status på implementering af LPR3 kan løbende følges her.

Senest opdateret 14. februar 2019