Status, 30. oktober 2020

RKKP er godt i gang med implementeringen

RKKP's Videncenter modtog den første foreløbige LPR3-dataleverance fra Sundhedsdatastyrelsen (SDS) ved årsskiftet, men SDS meldte først LPR3 i egentlig drift pr. 1. juli 2020. RKKP er nu godt i gang med implementeringen, og har siden april 2020 kunnet fremsende data for de første kvalitetsdatabaser, der har implementeret LPR3.

Der er oprettet en oversigt over de udrullede databaser ('Oversigt 1' nedenfor), som løbende vil blive opdateret (minimum månedligt) i takt med, at flere databaser med gennemført implementering udsendes. På oversigten er der for de enkelte databaser en kort tekst med beskrivelse af i hvilken grad og hvordan databasen anvender LPR-data, og for den specifikke database beskrevet evt. relevante forhold i overgangen fra anvendelsen af LPR2 til LPR3.

Proces for kvalitetssikring af databaseresultater pba. LPR3

Som led i denne første anvendelse af LPR3 i databaserne, så er det naturligvis vigtigt, at der sker en grundig kvalitetssikring af data. Dette som det er vanlig proces ved enhver anden anvendelse af nye datakilder i databaserne eller anvendelse af data fra eksisterende datakilder til fx nye indikatorer.

Kvalitetssikringen i forbindelse med anvendelsen af LPR3 i kvalitetsdatabaserne sker på flere niveauer:

  1. På overordnet niveau, på tværs af databaser, i samarbejde ml. RKKP's Videncenter og SDS
  2. På niveau af den enkelte database, i regi af databaseteamet i RKKP's Videncenter
  3. På niveau af den enkelte database, i regi af databasens styregruppe
  4. På niveau af den enkelte database, i regi af regionerne

Kvalitetssikringsarbejdet på de nævnte niveauer er beskrevet nærmere i dette notat:

Der vil være en proces, hvor:

  • RKKP annoncerer for regionerne, når nye databaser har implementeret LPR3, og data ligger klar i KKA-leverancerne og/eller årsrapporterne for første gang. Annonceringen sker så vidt muligt løbende og i månedlige mails til de regionale kontaktpersoner, ultimo måneden.
  • RKKP lægger i forbindelse med annonceringen en kort beskrivelse af i hvilken grad og hvordan de relevante databaser anvender LPR-data på hjemmesiden (jf. ovenfor)
  • De regionale kontaktpersoner videreformidler til de relevante parter i respektive regioner (kvalitetsafdelinger, klinikere mv.), at data er tilgængelige mhp. en relevant lokal gennemgang og vurdering af komplethed og indhold
  • De regionale kontaktpersoner samler eventuelle tilbagemeldinger fra gennemgangen af data og melder tilbage til RKKP.

Offentliggørelse af data

Der vil i KKA-leverancerne for de relevante indikatorer være en markering af at data er baseret på LPR3 og skal fortolkes med forsigtighed. Denne markering er anført 3 måneder efter 1. udsendelse eller ind til offentliggørelse af første årsrapport. Derefter er tallene "offentliggjort" i KKA, uden særlige forbehold – forudsat at der i løbet af de 3 måneder ikke er indkommet kommentarer, som kræver en videre undersøgelse af datagrundlaget.

Sundhedsdatastyrelsen meddelte primo juli måned at LPR3 nu er i 'almindelig drift', hvorfor årsrapporter nu igen offentliggøres på Sundhed.dk efter kommentering i regionerne.

For udvalgte databaser, der af forskellige årsager forventes at blive særligt udfordret af LPR3, er det besluttet, at der gives samlet 3 måneder til gennemgang og kommentering af data, også hvis data præsenteres i årsrapport før løbende KKA – i sådanne tilfælde vil der ske orientering via databasens kontaktperson i forbindelse med udsendelse af årsrapport til kommentering. Oversigt over disse udvalgte databaser fremgår nedenfor.

Oversigter over LPR3-udrulningen i de kliniske databaser

Note: Oversigt 2 baserer sig på RKKP's interne arbejdsplan for implementering af LPR3 i databaserne, med opstart januar 2020. Den kvartalsopdelte oversigt vil blive opdateret løbende ved justeringer i RKKP's arbejdsplan. Kvartalsinddelingen er udarbejdet med udgangspunkt i det forventede tidspunkt for teknisk implementering af LPR3 i den enkelte databaser. Den endelige dataleverance kan dog ligge senere end dato for teknisk implementering, pga. nødvendig valideringsproces ved databasens styregruppe mv.